PHOTO-2020-06-22-18-16-42%20(1)_edited.j

עמותת ענבר

חברי "עמותת ענבר לחינוך ולדורף" הנם קהילה של הורים שבחרו לחנך את ילדיהם ברוח ולדורף ומעוניינים לקחת חלק פעיל בחיי הקהילה.

העמותה הוקמה לשם ניהול מוסד חינוכי ברוח ולדורף. על הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לבית הספר, לקבל על עצמם את עקרונות היסוד של חינוך ולדורף, ולצד זה להירשם כחברים בעמותה. 

חברות בעמותה הינה זכות ומחויבות השמורה לכל משפחה שמצטרפת ליוזמה החינוכית.

חברי העמותה מוזמנים להשתתף באסיפות הכלליות של העמותה, לבחור את חברי ועד העמותה,

להציע מועמדות לועד העמותה ולהיות שותפים פעילים בעשייה.